Jdi na obsah Jdi na menu

Skautské zajímavosti

 

Historie skautingu v datech
Dlouhá a bohatá je historie skautského hnutí. Tento článek se Vás pokusí s ní seznámit...

Skauting
Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků...

Skautská hymna
Junácká hymna se zpívá při slavnostních příležitostech. Pro skauty je stejně důležitá jako hymna státní.

Skautská stezka
Co by měl znát skaut - nováček

Skautské pozdravy
Mezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako způsob vzdání úcty např. při vztyčování vlajky, ale i jako formální pozdrav mezi sebou. Při skautském pozdravu skaut zvedne pravou ruku tak, že palec překrývá malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru, dlaní před sebe...

Skautské svátky
Na svatého Jiří, 24. dubna mají svůj významný den skauti. Jiří, který se stal patronem rytířů a posléze ochráncem a vzorem skautů celého světa. Jiří, římský voják císaře Diokleciána, byl pro svou víru umučen ve věku pouhých 22 let v roce 303. Ve středověku se stal vzorem a předobrazem rytíře, legendy mu přikouzlily vítězný boj se saní...svět si jej připomíná jako světce dobrých skutků. A.B.Svojsík o sv. Jiří napsal v r. 1932: "Postava sv. Jiří,světce a hrdiny potírajícího draka sobectví, zlých sklonů a vášní, je drahýmm symbolem skatů v celém světě, neboť je to skating, který ma vepsánu službu jasně jak ve svém slibu, tak i ve svém zákoně...

Skautské znaky a symboly
Svou ušlechtilou heraldickou krásou patří lilie mezi nejpěknější znaky. Stylizovaný květ lilie je prastarým znamením. Známe jej již od starých Peršanů, Indů a Egypťanů. Bylo to vždy znamení dobré, spojované se sluncem, mírem a čistotou. V Evropě se znaky s lilií začali rozšiřovat od 14. století. Lilie se začala používat jako značka severu na mapách a buzolách...

Skautský kroj
Každý člen Junáka má právo nosit skautský kroj, odpovídající jeho pohlaví, věku, příslušnosti a funkci v hnutí. Skautský kroj se skládá ze základních součástí - košile a šátek. Košili je možné příležitostně nahradit např. krojovým trikem. Kroj je možné doplnit kalhotami, bermudami, kraťasy nebo sukní (doporučené jsou jednobarevné tmavé barvy) a koženým opaskem se skautskou sponou. Obuv ke kroji může být jakákoli, mimo holinek. Další součásti kroje jsou turbánek na sepnutí šátku, píšťalka se šňůrkou.

Struktura organizace
Základní, početně nejmenší složkou Českého Junáka - svazu skautů a skautek je družina. V jejím čele stojí rádce nebo rádkyně, v oddílech vodních kormidelník. Dvě nebo více družin tvoří skautský oddíl,vedený vůdcem, nebo vůdkyní, nebo vedoucím, vedoucí...

Vlčácká stezka
Co by mělo znát vlče - nováček

Zákon, slib a heslo
Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe...

 


Krabička poslední záchrany (KPZ)
Krabička poslední záchrany může být skoro stejně důležitým předmětem jako nůž. Měla by obsahovat drobné předměty, které vám pomohou ve svízelných situacích nebo vám dokonce zachrání život. Jiný obsah tedy bude mít krabička malého skauta, který je právě na oddílovém táboře, jiná bude KPZ zkušeného dobrodruha na dvouměsíční expedici v pralesích Jižní Ameriky.

Lana a provazy
Lana a provazy mají tisíceré využití od svazování stavebních spojů po výrobu knotů do svíček, od slaňování skalní stěny po výrobu ok a sítí...

Morseova abeceda
Morseova abeceda je kód, který reprezentuje latinskou abecedu a umožnuje převod jednotlivých písmen na sekvenci krátkých a dlouhých signálů, což umožnuje komunikaci i přes relativně primitivní formy informačních kanálů, jako je například telegraf nebo světelný signál.

Odhady vzdálenosti a měření v přírodě
Mít dobrý odhad se rozhodně vyplní. Zažiješ mnoho situací, ve kterých se na něj budeš muset spolehnout...

Ohně a vaření
Oheň rozděláváme vždy na místě, které je k tomu určené nebo pokud zakládáme nový, tak vždy aspoň 50 m od lesa, daleko od stromů, suché trávy, atd. (nejlépe u vody). Ohniště obložíme kameny (nebereme je z potoka, ty by mohly prasknout a někoho zranit). Naučte se také oheň zapalovat jednou zápalkou, bez papíru, za každého počasí. Zapalujeme ze strany, odkud fouká vítr, přikládáme do kříže, aby mezi polínka mohl vzduch. Nejvíce hřejí špičky plamenů - podle toho zavěšujeme nádoby, v nichž vaříme. Před odchodem dáme vše do původního stavu.

Orientace v přírodě
Orientace podle kompasu je docela snadná. Kompas se položí na vodorovný podklad (nejlépe na rozevřenou dlaň, není-li na blízku nic jiného), a tam, kam ukazuje modře zakalená špička kompasové střelky, tam je sever. Druhý konec střelky ukazuje k jihu. Kolmo vpravo od takto ukazující střelky je vždy východ, vlevo západ...

Pochodové značky
Pochodové značky se často využívají při hrách na výletech. Jedna skupina (obvykle vedoucí) vyrážejí dříve a značí cestu, další skupina (skupiny) je mají podle značek objevit. Další využití naleznou při ztrátě výpravy, kdy je třeba se se ztracenou výpravou přemístit a je naděje, že výpravu bude někdo hledat...

Práce s buzolou a mapou
Mapa je zmenšený obraz části zemského povrchu. Může vzniknout tak, že z letadla vyfotografujeme krajinu pod sebou. Takový obrázek je ale ještě nedokonalý, chybí mu několik náležitostí, které mapa musí mít...

První pomoc a zdravověda
Každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci. Každému hlavou prolétne myšlenka, že ruku k dílu, s určitým sebezapřením, by přidal, ale pomáhat přímo lidem? V následujícím článku Vás seznámíme s několika postupy první pomoci, které by měl znát nejen každý skaut, ale každý člověk...

Semafor
Semaforová abeceda je signalizační technika, určená k vysílání na větší vzdálenosti. Je rychlejší než signalizace morseovkou, neboť každý znak je kódován pouze jednou polohou rukou. Proti Morseově abecedě je však přijímání semaforu obtížnější, protože znaky přijímáme zrcadlově - je náročnější je dekódovat (přeložit).

Státní symboly
Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

Základní skautské uzle
Zde přinášíme seznam šesti opravdu nejzákladnějších uzlů, které by měl znát a umět uvázat opravdu každý...

Historie.

22. února 1857 se v Londýně narodil Robert Baden-Powel, zakladatel skautingu a světový náčelní skautů.

14. srpna 1860 se v anglickém South shields narodil zakladatel woodcraftu a první náčelník amerických skautů Ernest Thompson Seton.

5. září 1876 se v Praze narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. 22. února 1889 se narodila Olave Saint Clair Soames, provdaná Baden-Powellová, jediná světová náčelní skautek.

1902 – Baden-Powell se účastní obléhání pevnosti Mafeking za búrské války. V americe se odehrál první tábor Woodcraft Indians pod vedením E. T. Setona.

1907 – Na ostrůvku Brownsea u jihoanglického přístavu Pool v průlivu La Manche vede B-P svůj první skautský tábor. Počátek datování skautingu.

1908 – V lednu byla v Anglii založena první skautská organizace na světě – The Boy Scouts. Byla vydána první skautská příručka Scouting for boys sepsaná B-P.

1909 – Na skautské přehlídce v Londýně se prvně objevila skupina okrojovaných skautek.

1910 – Pod vedením Powellovy sestry Agnes se zakládá organizace anglických skautek Girl Guides Association. Dívky si za svůj odznak zvolily trojlístek. V Anglii byl také utvořen odbor vodních skautů (Sea scout).

1911 – A. B. Svojsík, profesor na žižkovské reálce, kde učil tělocvik, odjíždí do Anglie, aby skauting viděl na vlastní oči. Překládá Scouting for boys a píše brožuru Český skaut a knihu Základy junáctví. Zároveň vede první družinu českých skautů – svých žáků.

1912 – ABS vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice na Českomoravské vrchovině. B-P se žení s Olave, později spolu měli tři děti.

1914 – Skauting měl být u nás pod záštitou Sokola, ale ten odmítl. Proto se zakládá spolek Junák – Český skaut.

1915 – V Junáku – Českém skautu je ustanoven odbor pro dívčí výchovu. V létě se koná první tábor českých skautek u Živohoště.

1918 – 28. října byla vyhlášena Československá republika. Druhý den byla zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě.

1919 – Byl ustanoven Svaz Junáků – skautů RČS a byl zaveden odznak lilie se štítkem a psí hlavou.

1920 – Poprvé byl udělen zlatý odznak Za čin junácký. Devatenáctiletý student zachránil tři tonoucí děti. Jmenoval se Rudolf Plajner. V Londýně se konalo první světové Jamboree.

1922 – Československé skautky byly přijaty do Mezinárodní rady skautek na mezinárodní konferenci v Cambridge. ČSR se stala jedním ze zakládajících států mezinárodního skautského ústředí a ABS členem Mezinárodního skautského výboru.

1926 -  22. únor  byl vyhlášen za svátek všech skautek světa – Thinking Day – Den sesterství.

1928 – Byla založena Světová asociace skautek – WAGGGS, ČSR byla opět jedním ze zakládajících stá­tů.

1929 – B-P byl povýšen do šlechtického stavu – Lord Baden-Powell of Gilwell.

1930 – Olave B-P byla zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní. 1931 – V Praze se konalo první slovanské jamboree, účastnilo se ho 15 000 skautů a skautek.

1935 - Naše skautky si začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem. 1936 – Malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel woodcraftu E. T. Seton navštívil Prahu.

1938 – 17. září zemřel A. B. Svojsík na streptokokovou nákazu. Pohřben byl 20. září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově.

1939 – V lednu proběhl ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. skautingu), velitel B. Řehák, náčelník Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová.

1940 – 28. října bylo vydáno nařízení o rozpuštění Junáka, týden na to nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

1941 – Na své farmě v Keni zemřel světový náčelník Robert Baden-Powell.

1945 - Ihned při Pražském květnovém povstání byla obnovena skautská činnost.

1946 – Světová náčelní Olav B-P byla u nás na návštěvě. Byl odstartován první ročník Svojsíkova závodu v Praze. Na Ivančeně v Beskydech byla založena mohyla – uctění památky skautů popravených nacisty 24. dubna 1945. Zemřel E. T. Seton.

1948 – Junák byl začleněn do Svazu československé mládeže – začala druhá likvidace našeho skautingu.

1950 – V Ústředním listě republiky Československé byl oznámen zánik Junáka.

1968 – V březnu byl Junák podruhé obnoven.

1969 – 18. července poslal americký skaut – astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny na to byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci.

1970 – V září byla potřetí ukončena činnost Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod hlavičkami jiných povolených organizací.

1973 – Zemřela Vlasta Koseová, jedna z největších osobností našeho dívčího skautingu. 1977 – Zemřela jediná světová náčelní skautek Olave Baden-Powell.

1987 – Zemřel náčelník československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner.

1989 – V prosinci byly schváleny stanovy českého Junáka – svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a životního prostředí. Junák byl potřetí obnoven a funguje dodnes.

1990 – Proběhl obnovující sněm Junáka. Na mezinárnodní konferenci skautek v Singapuru byly československé skautky opět přijaty do světové organizace WAGGGS. Na mezinárodní konferenci skautů v Paříži byly naši skauti přijati zvonu do WOSM.

1993 – 1. ledna se Československo rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku. Vytvořili se tak nové národní organizace, které požádaly o opětovné přjetí do WOSM a WAGGGS.

1996 – Chlapecký kmen byl přijat do WOSM, dívčí kmen do WAGGGS. Rozdělením Československa přestali být čeští a slovenští skauti řazeni mezi zakládající organizace WAGGGS a WOSM.

2007 – Po celý rok probíhaly oslavy ke stoletému výročí skautingu. V Anglii, kde skauting vznikl, se konalo Jamboree. Pomalu se u nás začíná objevovat Nový výchovný program Junáka, který má inovovat výchovné prostředky, aby odpovídali době a zájmům dětí a mladých lidí.